Június 21, 2024 - Alajos, Leila névnapja
Kispesti Bóbita Óvoda
Menü
Zöld Óvoda Program
Környezeti nevelés
Harmóniában önmagunkkal, harmóniában a környezettel
Zöld Óvoda Programunk

Mottó: "Ezt a földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. "

Óvodánk helyi nevelési programjának alappillérei a környezeti nevelés, az egészséges életmódra nevelés és a testi nevelés. E három terület szoros kapcsolatban van egymással, hiszen egészséges környezetben , sok mozgással, játékos módszerekkel lehet megfeleloen fejleszteni a gyermekek egész lényét, test-lelki kiteljesedését.
Intézményünk megnyitása óta kiemelt területként kezeljük a környezeti nevelést. Ez nem csak az intézményünk közelében élo családok igényeit elégíti ki, de összhangban van a neveloközösségünk törekvéseivel is.
A környezet megismerése, megszerettetése és védelme hosszú folyamat. Az óvodai nevelés a családi nevelés mellett a legalkalmasabb arra, hogy megkezdodjön a környezethez való pozitív viszony alapozása, alakítása. Olyan viselkedés mintákat közvetítünk, amelyek elsosorban az érzelmeiken keresztül hatnak a gyermekekre. Helyi adottságunkból adódóan (lakótelepi környezet) elsősorban az épített környezet megismerésére, megszerettetésére, védelmére van módunk. Ugyanakkor igen fontosnak tartjuk, hogy tiszteljék az élő természetet, növényeket, állatokat. Céljaink megvalósulása érdekében változatos, játékos és motiváló tevékenységeket szervezünk -oly módon, hogy abban a szülők is aktív szerepet vállalhassanak. Törekszünk a párhuzamos partneri kapcsolat kialakítására, várjuk e nevelési területtel kapcsolatos ötleteiket, segítségüket. A természet szerető környezetkímélő magatartás, - a pozitív viszonyulás személyiségbe történo beépülését az óvoda csak a családok megnyerésével, a közös törekvések eredményeként valósíthatja meg.

Cél:
· Az élő és élettelen környezet megismertetése, a természeti és társadalmi lakókörnyezethez fuződő pozitív érzelmi viszony megalapozása
· Sokrétű tevékenység biztosítása, melynek során átélik a gyermekek a felfedezés örömét, megtapasztalják környezetalakító munkájuk eredményét
· Viselkedésükben jelenjenek meg környezet-harmonikus jártasságok, készségek
· Közvetlen tapasztalataikon „ érzelmi kötödésükön keresztül jussanak el környezetük megbecsüléséhez, védelméhez
· A gyermekek érdeklődésére, cselekvési vágyára, érzelmi vezéreltségére alapozva korszerű szokásrendszert, gondolkodásmódot és viselkedés-kultúrát alapozunk

Feladat:
· Az életkori sajátosságoknak, a helyi adottságoknak megfelelő műveltségtartalmak kidolgozása, sokféle tevékenység és élmény biztosítása
· A nevelési területek és tevékenységi formák komplexitásának biztosítása
· Konkrét cselekvésbe ágyazott összefüggéseket felfedeztetni – ökológiai szemléletmód alapozása, miszerint minden mindennel összefügg a természetben.

A gyermek lényét az érdeklődés a megismerési vágy hatja át. A világ felfedezése motiválja fejlődését. Érdekli minden jelenség, történés, tárgy amivel csak kapcsolatba kerül. A pozitív és negatív tapasztalatok élményei, az általuk keltett érzelmek ösztönzik az összefüggések keresésére. A viselkedésminták, attitűdök elsajátítódása közvetlen tapasztalatok útján történik – modellkövetéssel: elleséssel, megfigyeléssel, utánzással. Fontos a személyes példamutatás. A tanulási folyamatban meghatározó, hogy a gyermekek jól érezzék magukat, melyet az életkori sajátosságaik biztosítanak számukra: A kíváncsiság, az érdeklődés, a motiváltság, a bizalom, a jókedve, a humor, az érzékeik használata, a cselekedtetés, a találgatás lehetősége, a tévedés szabadsága, a felfedezés, a megtalálás, az alkotás, az együttműködés és a játék öröme.

Kirándulásokat szervezünk, kertszépítő napokat a szülőkkel, családos kirándulásokat, papírgyűjtést, kiállításokon veszünk részt, gyógynövény-kiskertet valamint veteményes-kertet, tankertet alakítottunk ki, komposztálunk, részt veszünk a madárvédelemben. Örökbe fogadtunk több állatkerti állatot: zsiráf bébit, majd egy kis zebrát, Wepesit, tavaly pedig a Bóbita nevű kisoroszlánt egy állatkerti kirándulás során. Évek óta takarékoskodunk a vízzel. Gazdag, játékos programokat szervezünk a Zöld jeles napokra.
Programjaink helyszínei: óvodakert ,óvoda környéke (séták), Állatkert, Népliget, Vadaspark, Mogyoróhegy, Margitsziget, Természettudományi Múzeum, Közlekedési Múzeum, Planetárium, János-hegy, Szentendre, Agostyán, Tűzoltóság, piac, uszoda, KMO

Folyamatos környezetvédő programjaink:
Belső és külső környezetünk esztétikájának tisztaságának megőrzése , fejlesztése
· Szelektív hulladékgyűjtés
· Komposztálás (talaj védelme)
· Papírgyűjtés mellyel hozzájárulunk a természeti kincseink (fák, víz mennyiségi )védelméhez.
· Takarékoskodunk az energiákkal( víz mennyiségi védelme, takarékoskodás az elektromos árammal).
· Megismertetjük és gyakoroltatjuk a gyerekekkel
1. minden élő tiszteletét
2. az épített környezetesztétikájának megismertetését, szeretetét, tiszteletét.
Az emberi munka értékének megláttatása, munkájuk megbecsülése, gyönyörködtetés
· A környezeti neveléssel kapcsolatos információáramlás biztosítása a szülői értekezleteken és felhívó jellegű esztétikus faliújságokon.
· A fajok széleskörű megismertetése érdekében folytatjuk a „hónap állata, és növénye „ c. sorozatot. Ennek keretében havonta más állatról kerül ki kép és rövid ismertető, az erre rendszeresített faliújságon.
· Madárbarát óvoda-program , WET -vízvédelmi program
· Csodálatos gyógynövény kiskertünk van , ahol a fajok neve is jól látható módon van feltüntetve.
· Zöld ünnepeink megünneplése korcsoportnak megfelelő gazdag programokkal; Állatok Napja-okt. 4. Víz világnapja márc. 22.,Föld Napja ápr. 22.,Madarak Fák Napja máj.10.
Az elmúlt esztendőkben kiemelkedően gazdag programokkal valósítottuk meg a környezeti nevelésünk céljait. Sikereinket bizonyítják eredményeink, és a partnereink (szülők, gyerekek fenntartók) visszajelzései is. Környezeti nevelésünk fejlődése érdekében több akkreditált továbbképzésen vettünk részt: WET- vízvédelmi tanfolyamon( 2 fő),Zöld Óvoda továbbképzésen ( 2 fo),Környezeti nevelés” szobában- szabadban” c.( 1 fő) A kerületi környezeti pályázaton évek óta az élbolyban szerepelünk..
Büszkeségeink, eredményeink:
· WET- es program bevezetése, Madárbarát- óvoda program beindítása
· Saját hő- központ kiépítése, Palackzsugorító gép vásárlása, használata
· Aranykanna –díj, Bóbita Óvoda Kiskertje-díj. Legesztétikusabb csoportszoba díj ( óvodán belüli verseny)
· Sziklakertek bővítése, gyógynövénykiskert kialakítása, konyhakert , tankert kialakítása
· Kapcsolatok építése civil szervezetekkel ( Ma & Holnap c. újságban publikáltunk a zöldike-rovatban, cikkeink névsora megtalálhatók a honlapunkon, 2008-)
- Tiszta Vízért Alapítvánnyal való kapcsolat felvétel
· ZOHE ( Zöld Óvoda Hálózat Egyesület ) megalakulásában(2008) és munkájában való részvétel
· Zöldike c. óvoda újságunk szerkesztése, megjelentetése( 2008)
· Zöld Óvoda cím elnyerése(2006,2009)
· A kerületi környezeti pályázaton elnyertük a Környezetvédelmi Bizottság „ Kispesti szebb környezetért” c. Különdíját( 2009)
· Felvettük a kapcsolatot a Zöld-program irodával- Részt veszünk a „Fogadj örökbe egy közteret!” –programjukban.(2009)
Birszán Zsoltné óvodapedagógus ZOHE ellenőrző testületi tag.

Zöld Óvoda Hálózat Egyesület közgyűlése Visegrádon
A ZOHE( Zöld Óvoda Hálózat Egyesület) 2010. dec. 10.-11.-én tartotta éves záró közgyűlését Visegrádon. Óvodánkat Birszán Zsoltné képviselte. Intézményünk 2010 óta tagja a ZOHE-nek.
Labanc Györgyi a szervezet elnöke beszámolt az elmúlt év programjairól, eredményeiről. A második napon team-ek alakultak. Feladatuk a 2011-es év programjának összeállítása, célok, feladatok meghatározása volt a projekt-módszer segítségével.


Kerületünkből két óvoda jelentkezett ZOHE-tagságra, melyet az alapító-tagokból álló közgyűlés megszavazott. Így, velünk együtt már három óvoda is támogató tagja az országos civil szervezetnek / Bóbita Óvoda, Zöld Ágacska Óvoda, Gyöngykagyló Óvoda/.


Intézményünk évek óta sikeresen vesz részt a "Szebb Kispestért" környezetvédelmi pályázaton. Az elnyert pénzdíjakat az óvoda környezetének fejlesztésére fordítjuk. Felelőse: Birszán Zsoltné.